MEGÉR-TÉSZ Mezőgazdasági Értékesítő- TÉSZ Szövetkezet

2473 Vál, Burgundia utca 63.   megertesz@gmail.com   +36 70 198-09-09

Gyakran Ismételt Kérdések (Gy.I.K.) a MEGÉR-TÉSZ kapcsán

 1. Milyen céllal jött létre a MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet?
 2. Hogyan valósul meg a demokratikus döntéshozatal elve a szövetkezeten belül?
 3. Hogyan lehet csatlakozni a MEGÉR- TÉSZ Szövetkezethez?
 4. Milyen adminisztratív kötelezettségek terhelik év közben a termelőt?
 5. Szükséges-e együttműködés a szüret időszaka alatt, logisztikai szervezés megkönnyítésének érdekében?
 6. A megtermelt termés teljes mennyiségét a TÉSZ rendelkezésére kell bocsátani?
 7. Milyen szankciókkal sújtható, ha egy tag mégsem a TÉSZ szervezetén keresztül értékesíti a regisztrált termés esetében a teljes termékmennyiséget?
 8. Az adminisztratív adatszolgáltatás elmulasztása esetében várható valamilyen egyéb szankció?
 9. Mi a kilépés menete?

Milyen céllal jött létre a MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet?

A MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet legfőbb célja, hogy elhomályosítsa a napjainkban a szövetkezetekkel szemben kialakult sztereotípiákat – leginkább e szándék szerint hoztuk létre 2015 áprilisában aktívan működő, termelőbarát, innovatív, kutatási és pályázati lehetőségeket előtérbe helyező, a tagsággal napi szinten szorosan együtt dolgozó, ugyanakkor folyamatosan új szakmai-partneri együttműködések iránt nyitott szervezetet.

Idősebb tagjaink tapasztalatát a fiatalabb termelőink lendületével kombinálva versenyképes szövetkezetünk tovább erősítését célozzuk – nem titkoltan olyan szervezet létrehozására törtünk, amely a mezőgazdaság területén egyedüli az országban.

A MEGÉR-TÉSZ alapvető célja a tagok termésének tekintetében az értékesítés lebonyolítása, a beszerzéseik koordinálása, termékeik feldolgozottsági fokának növelése. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédő termesztési módszerek alkalmazásának elősegítésére, a tagok által előállított termékek forgalomba hozatalára; a termelés megtervezése és a kereslethez igazítására.

Tagjaink részére hozzáférést biztosítunk a szaktanácsadási szolgáltatásokhoz, valamint segítséget nyújtunk a szövetkezet által bevezetett integrált technológia alkalmazásához is.

A szövetkezet céljairól bővebben az alapszabály 1.2 pontja (A szövetkezet alapításának célja) alapján tájékozódhat.

Hogyan valósul meg a demokratikus döntéshozatal elve a szövetkezeten belül?

A MEGÉR-TÉSZ Szövetkezetnél az „egy tag – egy szavazat” elve érvényesül; a Közgyűlésen a vagyoni hozzájárulások mértékétől függetlenül minden tagnak egy szavazata van. (Ugyanakkor nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt, esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.)

A tag a közgyűlés napirendjére felvett ügyekkel összefüggésben indítványt tehet, és az ügyekről szavazhat. Amennyiben a szövetkezet tagja nem tud megjelenni a közgyűlésen, akkor képviselő útján, meghatalmazással szavazhat. A meghatalmazást mindenképpen írásban, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, továbbá a könyvvizsgáló.

Egy meghatalmazott személy, több tagot is képviselhet, de az általa képviselt tagok száma nem haladhatja meg a teljes szövetkezeti tagság 10 százalékát. A közgyűlésen egy tag csak abban az esetben képviselhet ilyen módon más termelő tagot, ha erre írásban, a leadandó szavazat megjelölésével felhatalmazzák. Kapcsolt vállalkozások, illetve közeli hozzátartozók szavazati aránya nem haladhatja meg a leadható szavazatok 49 százalékát.

Erről bővebben az alapszabály 3. pontja (A Szövetkezet szervezete) alapján tájékozódhat.

Hogyan lehet csatlakozni a MEGÉR- TÉSZ Szövetkezethez?

A Szövetkezet a nyitott tagság elve alapján működik. A MEGÉR-TÉSZ tagja lehet bárki, aki a Szövetkezet alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el és a minimális, 100 ezer forint összegű vagyoni hozzájárulást határidőre teljesíti. Továbbá vállalja, hogy a szövetkezetből a belépését követő egy éven belül nem lép ki. A személyes közreműködésre tekintettel a tagfelvételi kérelemben meg kell határozni, hogy termelő tag vagy nem termelő tag kíván lenni.

A belépési kérelem a honlapról letölthető (GY.I.K. Dokumentumok), amelyet a MEGÉR- TÉSZ Szövetkezet címére – 2473 Vál, Burgundia utca 63. – postai úton, írásban kell megküldeni. A belépésről az Igazgatóság a kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén határoz – az Igazgatóság döntéséről a Közgyűlést és a belépni kívánó személyt is tájékoztatja.

Az alakulás évében és az azt követő 2 évben tagjaink nem fizettek működési költség-hozzájárulást. A 2017.12.12-én tartott közgyűlésen – a tagság döntése alapján – 2018. január 01-től kezdve évente 50.000 Ft/fő működési költség-hozzájárulást vezettünk be.

Bővebben az alapszabály 5. pontja (Tagsági Jogviszony) alapján tájékozódhat

Milyen adminisztratív kötelezettségek terhelik év közben a termelőt?

A MEGÉR-TÉSZ szervezetéhez csatlakozott termelő a Szövetkezet tagjaként köteles az Igazgatóság által erre rendszeresített adatlap kitöltésével adatokat szolgáltatni a termőterületéről, a betakarított termék mennyiségéről, hozamáról.

Az alapszabály 5.8. pontjában megfogalmazott tilalom ellenére esetlegesen megvalósuló, Szövetkezeten kívüli termékértékesítésről tájékoztatni kell a Szövetkezet vezetőségét, annak érdekében, hogy a Szövetkezet eleget tehessen a mindenkor hatályos alapszabályi és TÉSZ-rendeleti előírások szerinti jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettségének.

A szövetkezet ezek alapján napra kész tagnyilvántartást vezet, amely a tagjaik azonosító adatait, regisztrációs számát, termelői státuszát, tagsággal érintett termékeiket, ezek helyrajzi számmal azonosított termőterületét és termésmennyiségét tartalmazza. Továbbá a Szövetkezeti tag nevét és lakcímét vagy – cég esetén – annak székhelyét, és cégadatait.

A tagnyilvántartásnak tartalmaznia kell tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a tagsági jogviszony keletkezésének (és esetleges megszűnésének) időpontját. A tagnyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja.

A tagoknak mindebből eredően a fent felsorolt adatokat kell a TÉSZ rendelkezésére bocsátani a tagfelvételi kérelem kitöltésével egyidejűleg, illetve év közben, ha adatváltozás történik (például lakcímváltozás, névváltozás, termőterületben bekövetkezett változások esetén).

Az illetékes hatóságokkal egyidejűleg tájékoztatni kell a TÉSZ vezetőségét is a termőültetvényen esett elemi károkról – jégkár, fagykár, aszálykár, vízkár – az értékesítés és betakarítás-szervezési munka gördülékenysége érdekében.

A témáról az alapszabály 5.14 pontja (A tagsági jogviszony tartalma) ad bővebb tájékoztatást.

Szükséges-e együttműködés a szüret időszaka alatt, logisztikai szervezés megkönnyítésének érdekében?

A kérdésre a válasz határozott „igen”: a gördülékeny betakarítás lebonyolítása érdekében előre tervezett, rugalmas, ugyanakkor precíz és pontos együttműködés szükségeltetik a szüret időszakában a szövetkezet logisztikusaival.

A logisztikusok kérésére, illetve gyűjtőfuvarozás esetén automatikusan raklap azonosító használata elengedhetetlen fontosságú a termény elkülönítésének megkönnyítése, valamint a nyomon követhetőség céljából.

A megtermelt termés teljes mennyiségét a TÉSZ rendelkezésére kell bocsátani?

Igen – az Alapszabály a Szövetkezetben regisztrált termés tekintetében kizárólagos értékesítési kötelezettséget ír elő a tag számára.

A termelőnek az adott évben a regisztrált termésének teljes termékmennyiségét a szövetkezeten keresztül kell forgalmaznia. A Szövetkezet tagja azon termék tekintetében, amelyet a Szövetkezeten keresztül tagként értékesít, nem lehet tagja más zöldség-, illetve gyümölcstermelői csoportnak vagy termelői szervezetnek.

A Szövetkezet engedélye esetén a termelő tagok termésük, illetve termékeik legfeljebb 25 százalékát közvetlenül a gazdaságukban, illetve azon kívül a fogyasztók személyes szükségleteinek kielégítésére értékesíthetik – de kizárólag abban az esetben, ha erről az értékesítésről hiteles bizonylatokkal rendelkeznek, és ezek alapján hiteles tájékoztatást adnak a Szövetkezetnek.

A tagok másik termelői szervezeten keresztül akkor és olyan termékeket értékesíthetnek, amelyek tulajdonságaik révén rendszerint nem tartoznak a Szövetkezet szokásos kereskedelmi tevékenységébe.

Minderről bővebben az alapszabály 5.14 pontja (A tagsági jogviszony tartalma) alapján tájékozódhat.

Milyen szankciókkal sújtható, ha egy tag mégsem a TÉSZ szervezetén keresztül értékesíti a regisztrált termés esetében a teljes termékmennyiséget?

A MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet az Alapszabály 5.14.4 e.) és f.) pontjai alapján a következő szankciókat vezeti be a tagsági kötelezettségek a kérdésben említett mulasztásának szabályozására:

 • A Szövetkezet tagjai a tagsági viszonyukból eredően hozzájárulnak ahhoz, hogy a szövetkezet a tagsági jogviszonnyal érintett termést vagy terméket érintő dokumentumaiba, bizonylataiba betekinthessen.
 • A Szövetkezet termelő tagja, ha a Szövetkezetet megkerülve értékesíti a termékét vagy termését, köteles az igazgatóság felhívására 30 napon belül kártérítés jogcímén 10 százalék kötbért megfizetni.

A kötbér alapja a máshol értékesített termés nettó értéke. Ezen túlmenően az értékesítési kötelezettségét megszegő tag ellen kizárás iránti keresetet kell indítani, mivel ezzel a magatartással a Szövetkezet céljainak elérését valamint az elismerési feltételeket veszélyezteti. A tag kizárása iránti kereset megindításához a közgyűlés az összes tag legalább kétharmados szótöbbséggel meghozott határozata szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.

A kérdésről bővebben az alapszabály – 5.14.4. pontja (Tagsági kötelezettségek) pontja alapján tájékozódhat.

Az adminisztratív adatszolgáltatás elmulasztása esetében várható valamilyen egyéb szankció?

A Szövetkezet tagja adminisztratív adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik a TÉSZ felé – ennek elmulasztását az Alapszabály 5.14.5 pontja a következőképpen szabályozza:

A tagsági jogviszonyból eredő, az alapszabályban megjelölt kötelezettségek megszegése, illetve a határidő elmulasztása esetén az elnökség két alkalommal köteles ajánlott levélben felhívni a tagot arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségeinek tegyen eleget a felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül.

Az ismételt felhívás eredménytelensége esetén, a Szövetkezet megbízott tanácsadója helyszíni szemlét folytat le a tagnál. Ennek időpontjáról a helyszíni szemlét megelőző 3 nappal korábban az elnök értesíti a tagot. A helyszíni szemlén a Tag köteles az Alapszabály 5.14.4 e.) pontja alapján a tagsági jogviszonnyal érintett tevékenységét érintő dokumentumaiba, bizonylataiba betekintést biztosítani, ültetvényét bemutatni, továbbá kitölteni és aláírásával ellátni az igazgatóság által erre a célra rendszeresített felmérési naplót.

A helyszíni szemle szükségessége esetén a tag köteles megfizetni 100 ezer forint kötbért a szövetkezet részére a helyszíni szemle megtartását követő 8 napon belül.

Az alapszabály ezen pontja nem vonatkozik a TÉSZ-en keresztül történő értékesítési kötelezettség megszegésére, amelynek jogkövetkezményeit az 5. 14. 4. f.) pontban foglaltak szerint szabályozza a szövetkezet.

Nem vonatkozik továbbá a tag vagyoni hozzájárulásának meg nem fizetésére, melynek jogkövetkezményeit az alapszabály 5.14.6.1.b). pontja tartalmazza.

Az adminisztratív kötelezettségek elmulasztásának következményeiről bővebben az alapszabály 5.14.5. pontja (Tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek) és az alapszabály 5.14.3. c.) pontja (A tagsági kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó eljárás és jogkövetkezmények) alapján tájékozódhat.

Mi a kilépés menete?

Amennyiben Szövetkezetünk nem tud megfelelni elvárásainak, a vagyoni hozzájárulás visszafizetése mellett szabad utat biztosítunk a tagi jogviszony megszüntetéséhez. Tagsági jogviszony megszűnését az Alapszabály 5.14.6 pontja szabályozza az alábbiak szerint: A tagsági jogviszony megszűnik:

 • ha a tag a szövetkezetből kilép; vagy ha vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) az alapszabályban (közgyűlési határozatban) meghatározott időpontig nem teljesítette;

Amennyiben a tag a vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harminc napos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a tagot a teljesítésre.

A harminc napos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetés a volt taggal írásban közli.

A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a szövetkezetnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

A tagsági jogviszony kilépéssel is megszűnhet. A kilépési szándékot írásban, teljes bizonyító erejű magánokirati formában a Szövetkezet székhelyére megküldött ajánlott-tértivevényes postai küldeményként kell az Igazgatóságnak bejelenteni. Az Igazgatóság a kilépés kérdését a soron következő ülésén köteles tárgyalni, valamint a tagnyilvántartáson átvezetni és a Földművelésügyi Minisztériumot meghatározott formában és időben értesíteni. A tagsági jogviszony a kilépésre vonatkozó e pontban megjelölt formában és módon történt írásbeli bejelentés átvételének napjától számított 3 hónap elteltét követő napon szűnik meg.

Amennyiben a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik, a volt taggal el kell számolni. A volt tagot a vagyoni hozzájárulás névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett, a vagyoni hozzájárulásra jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, abban az esetben, ha azt a veszteség fedezésére használják fel. A névértéket, valamint az ezt meghaladó összeget a tagsági jogviszony megszűnését követő évben a – megszűnés évéről szóló – számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül kell kifizetni.

A volt tag által, nem vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet használatába adott és még meglévő vagyontárgyat kérelemre a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül ki kell adni, a volt tagnak, illetőleg tagfelvételét nem kérő örökösének (jogutódának).

A témáról bővebben az alapszabály 5.14.6. pontja (Tagsági jogviszony megszűnése) alapján tájékozódhat.

© 2016 – 2024. MEGÉR-TÉSZ Mezőgazdasági Értékesítő- TÉSZ Szövetkezet

Pin It on Pinterest